Vyhľadávanie

Podporili nás:

Stanovy

                                             S T A N O V Y

                    ( schválené na riadnej konferencii zo dňa 11.2.2002 )

Čl.1

Všeobecné ustanovenia-zmena stanov zo dňa 21.12.1990 č.spisu: VVS/1-900/90-3112 na základe ktorého dochádza najmä k zmene názvu a to Kajak & kanoe klub Komárno so sídlom Župná ul. 18, PSČ 945 01, P.O.BOX 30

 

1. Kajak & kanoe klub Komárno je dobrovoľnou záujmovou organizáciou, ktorá je výlučne právnym nástupcom Komárňanského kajak kanoe klubu     zaregistrovaného na Ministerstve SR, číslo spisu: VVS/1-900/90-3112 zo dňa 21.12.1990.  

2. Kajak & kanoe klub Komárno / ďalej len KKK /  je riadnym členom Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky.

3. Športová činnosť KKK sa prevádza v areáli CVČ OU Komárno, na Vážskom nábreží-4rkm.

4. Sídlo KKK a sekretariát je na adrese- 945 01 Komárno, Župná 18.

5. KKK je otvorenou spoločenskou záujmovou organizáciou budovanou na demokratických princípoch. Je apolitický, nezávislý na politických stranách a hnutiach.

6. Poslaním KKK je vytvárať všetkým členom optimálne, materiálne a organizačné podmienky pre kvalitnú pretekársku činnosť a koordinovať  túto činnosť.

7. KKK sa môže združovať na celoštátnej ako i regionálnej úrovni do vyššej formy združenia, účelného pre styk so štátnou správou a medzinárodnými        organizáciami.

8. KKK je samostatnou záujmovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorú deleguje aj na všetky subjekty, ktorú združuje.

 

Čl.2

Hlavné úlohy KKK

1. Styk so Slovenským zväzom rýchlostnej kanoistiky prostredníctvom  delegátov na valných zhromaždeniach ako i výkonným výborom klubu.

2. Zabezpečenie reprezentácie SR na OH a MS a ďalších významných  podujatiach.

3. Organizovanie celoštátnych pretekov.

4. Nominovanie rozhodcov na domáce podujatia.

5. Ochrana záujmov a všestranné podporovanie všetkých členov.

6. Podielanie sa na vytváraní ekonomických, materiálnych a metodických  podmienok pre rozvoj členov klubu.

7. Napomáhanie športovej prípravy mládeže, umožnenie športovania všetkých vekových skupín, spolupráca so zainteresovanými štátnymi, samosprávnymi      a inými záujmovými organizáciami v SR.

8. Zabezpečenie všeobebecne-prospešných služieb a to najmä, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a mládež.

9. Získavanie finančných prostriedkov, ich spravodlivé rozdeľovanie pre  naplnenie úloh vyplývajúcich zo stanov.

Čl.3

Symboly a vyznamenania KKK

1. Emblém KKK je štylizovaný modrý kajakár v pozadí s modrým kanoistom nad ktorým je umiestnený erb mesta Komárna.

2. Zástavu klubu tvorí emblém v plnej farebnosti na bielom podklade s troma  modrými pásmi v tvare „Y“, ktoré symbolizujú sútok riek Váh, Nitra,Dunaj.

3. Klubovými vyznamenaniami sú: čestný predseda klubu, čestný člen klubu, odznak klubu. Návrhy na vyznamenania predkladajú členovia klubu a členovia výkonného výboru. Udelenie týchto vyznamenaní schvaľuje valné  zhromaždenie, udelenie odznaku klubu schvaľuje výkonný výbor.

Čl.4

Členstvo

A. Základné práva členov združenia:

- zúčastňovať sa aktívne na plnení cieľov združenia a jeho činnosti

- zúčastňovať sa s hlasovacím právom na valnom zhromaždení, predkladať svoje   názory a návrhy a žiadať informácie o ich uplatnení.

- žiadať o zvolenie mimoriadneho valného zhromaždenia

- žiadať informácie o hospodárení združenia, o majetku združenia, o využívaní  základných členských príspevkov, iných poplatkov a dobrovoľných vkladov   jeho členov ako i darov a príspevkov tretích osôb

- byť zvolený do niektorých orgánov združenia

- podať návrh na nomináciu kandidátov pre voľbu členov orgánov združenia

- žiadať členov orgánov združenia o informácie  a vysvetlenia týkajúce sa  združenia a jeho činnosti, alebo činnosti orgánov združenia a ich členov,v takom prípade sú títo povinní ich bezodkladne poskytnúť.

 

B. Základné povinnosti členov združenia:

-  dodržiavať stanovy združenia

-  plniť rozhodnutia orgánov združenia

-  riadne a čestne vykonávať zverené funkcie

-  aktívne sa podieľať na rozvoji združenia na jeho činnosti a plnení jeho cieľov

-  svojou činnosťou dôstojne reprezentovať záujmy združenia

-  pri činnosti v mene alebo v prospech združenia dodržiavať právny poriadok a zásady slušnosti,

-  riadne platiť stanovené členské príspevky a iné poplatky

-  členom klubu môže byť každý občan SR bez ohľadu na náboženskú a národnostnú príslušnosť,

- členovia klubu musia byť zároveň zaregistrovaní ako členovia Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky,

- členom sa stáva každý, kto podá prihlášku, zaplatí členský príspevok a bude schválený výkonným výborom za riadneho člena,

- člen KKK je povinný plniť úlohy vyplývajúce zo stanov, uznesení valného  zhromždenia výkonného výboru, zároveň je povinný chrániť majetok klubu a riadne platiť členské príspevky.

Čl.5

Orgány KKK

Orgánmi KKK sú:

 - valné zhromaždenie klubu

 - výkonný výbor klubu

 - predseda

 - revízor

 - trénerská rada

 

1. Valné zhromaždenie klubu

 

a. je najvyšším orgánom klubu a tvoria ju všetci riadny členovia klubu

b. schádza sa podľa potreby, minimálne raz za dva roky zvoláva ho výkonný výbor,

c. mimoriadne valné zhromaždenie je možné zvolať ak o to požiada minimálne polovica všetkých členov klubu.

d. rozhoduje o všetkých zásadných otázkach najmä:

    - schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky

    - volí výkonný výbor

    - schvaľuje voľbu predsedu zvoleného výkonným výborom

    - volí revízora

    - schvaľuje voľbu predsedu trénerskej rady výkonným výborom

    - kontroluje činnosť výkonného výboru, má právo meniť, alebo rušiť jeho  rozhodnutia

    - schvaľuje udelenie vyznamenaní

    - rozhoduje o vytvorení nevyhnutného profesionálneho aparátu na zabezpečenie  úloh klubu

    - rozhoduje o vstupe do vyšších združení a o vystúpení z nich

     - má právo rozhodnúť o zrušení klubu

e.  platnosť rozhodnutí valného zhromaždenia si vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny delegátov, s výnimkou schvaľovania stanov a ich zmien, rozhodnutí      o vstupe do vyšších združení a rozhodnutí o rozpustení klubu, vtedy sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny delegátov klubu.

f. valné zhromaždenie je uznášania schopné ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina delegátov.  

 

2. Výkonný výbor

a. je zložený z 11 členov volených jednotlivo valným zhomaždením, volebné  obdobie výkonného výboru je 5 rokov.

b. platí zásada obmedzenia voliteľnosti zamestnancov klubu do výkonného výboru

c. je oprávnené rozhodovať o otázkach a veciach, ktoré mu valné zhromaždenie delegovalo a to:

-   rozhoduje o zásadách rozdeľovania finančných prostriedkov z ročného  rozpočtu

-   schvaľuje účtovnú uzávierku ročného rozpočtu

-   kontroluje činnosť predsedu

-   má právo meniť, alebo rušiť jeho rozhodnutia

-   navrhuje udelenie vyznamenaní

-   rozhoduje o ekonomickom využívaní majetku klubu, resp. s jeho  nakladaním

-   zabezpečuje finančné zdroje pre plnenie úloh klubu

-   menuje podľa potreby a uváženia odborné komisie klubu

-   na uvoľnené miesta sa do výkonného výboru kooptujú členovia v poradí podľa počtu hlasov dosiahnutých pri voľbách členov výkonného výboru

-   výkonný výbor zastupuje klub medzi zasadnutiami valného zhromaždenia

 

3. Predseda

 

a. predsedu volia členovia z výkonného výboru a jeho voľba musí byť potvrdená nadpolovičnou väčšinou valného zhromaždenia.

b. predseda zastupuje klub navonok vo vzťahu k Slovenskému zväzu, k štátnym orgánom, k samosprávam, ako i k rôznym združeniam.

c. zvoláva zasadnutia výkonného výboru a riadi ich rokovania

d. predseda je štatutárny zástupca klubu

e. predseda môže v stanovenom rozsahu poveriť zastupovaním zväzu jedného z členov výkonného výboru po schválení nadpolovičnej väčšiny členov výkonného výboru

f. predseda zodpovedá za tvorbu zdrojov, za plynulý chod klubu a za účelové využívanie finančných prostriedkov ako i majetku klubu

g. predseda po súhlase výkonného výboru môže založiť, resp. rušiť ekonomické aktivity klubu, kúpiť, resp. odpredať majetok klubu scválený výkonným výborom klubu.

4. Revízor

a. volí ho valné zhromaždenie klubu

b. vykonáva kontrolu hospodárenia klubu

c. predkladá valnému zhromaždeniu správu o hospodárení klubu

5. Trénerská rada

a. skladá sa z trénerov jednotlivých vekových kategórií

b. na návrh predsedu ju schvaľuje výkonný výbor na 5 rokov

c. rokuje o metodických a obsahových otázkach športovej prípravy a v tomto smere hodnotí jednotlvých trénerov,

d. trénerskú radu vedie jej predseda, ktorého poveruje úlohou výkonný výbor a potvrdzuje nadpolovičná väčšina valného zhromaždenia.

 

Čl.6

Majetok a hospodárenie klubu

 

1. Finančné prostriedky môžu byť získané

a. štátny príspevok

b. príspevok od Slovenského zväzu rýcjlostnej kanoistily

c. od Mestskej samoprávy ako i vyšších územných celkov

 

2. môžu byť získané nevyhnutnou podnikateľskou činnosťou v zmysle oprávneného povolenia a to:

  a. reklamná a propagačná činnosť

  b. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

  c. maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti

 d. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniac s prevádzkovaním pohostinných činností

 

 3. Prenájom vlastného majetku

 A. KKK môže v rámci svojej činnosti trvale alebo dočasne užívať štátny majetok, alebo majetok samospráv ako i iné druhy majetku podľa platných smerníc.

B. Klub zo získaných prostriedkov z horeuvedených činností môže používať len na:   -  výdavky súvisiace s jeho poslaním

        -  každý z členov klubu si môže nárokovať pri získaní podporovateľa /  sponzora/ 20% zo získaných finančných prostriedkov nad 50 000.00 Sk tento nárok schvaľuje výkonný výbor na základe písomnej žiadosti člena  klubu  

Čl. 7

Záverečné ustanovenia

 

1. Stanovy KKK, ktoré boli prejednané dňa 9.11.2001 na konferencii klubu a doplnené pripomienkami Ministerstva vnútra SR –sekcia verejnej správy zo dňa 17.12.2001/VVS/1-900/90-3112/ na riadnej konferencii dňa 11.2.2002.

2. Výklad stanov je oprávnené vykonávať výkonný výbor klubu

 

 

V Komárne, 11.2.2002